Chi tiết: Công trình

VĂN PHÒNG SAVE THE CHILDREN

The Save the Children Fund,commonly known as Save the Children, is an international non-governmental organizationthat promotes children's rights, provides relief and helps support children in developing countries.It was established in the United Kingdom in 1919 in order to improve the lives of children through better education, health care, and economic opportunities, as well as providing emergency aid in natural disasters, war, and other conflicts.

In addition to the UK organisation, there are 30 other national Save the Children organisations who are members of Save the Children International, a global network of nonprofit organisations supporting local partners in over 120 countries around the world.

Cứu trợ Trẻ em , thường được gọi là Save the Children, là một tổ chức phi chính phủ quốc tế nhằm thúc đẩy quyền trẻ em, cung cấp cứu trợ và giúp hỗ trợ trẻ em ở các nước đang phát triển.Nó được thành lập tại Anh vào năm 1919 để cải thiện cuộc sống của trẻ em thông qua giáo dục tốt hơn, chăm sóc y tế, và các cơ hội kinh tế , cũng như cung cấp viện trợ khẩn cấp trong thiên tai , chiến tranh và xung đột khác .Ngoài việc tổ chức Anh, có 30 tổ chức Save the Children quốc gia khác là thành viên của Save the Children International , một mạng lưới toàn cầu của các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các đối tác địa phương tại hơn 120 quốc gia trên thế giới.